Algemene voorwaarden

Definities

1.1 “Virtual Assistant” verwijst naar Konitz Creations, de aanbieder van de diensten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

1.2 “Klant” verwijst naar de persoon of organisatie die gebruik maakt van de diensten van de Virtual Assistant.

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen de Virtual Assistant en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen.

Diensten

3.1 De Virtual Assistant biedt diensten aan op het gebied van social media management, online en offline communicatie en organisatie van evenementen en campagnes, zoals overeengekomen met de Klant.

3.2 De specifieke taken, deliverables en tijdschema’s worden vastgelegd in een aparte overeenkomst of projectbeschrijving.

Vertrouwelijkheid

4.1 De Virtual Assistant zal vertrouwelijke informatie die zij van de Klant ontvangt, behandelen als strikt vertrouwelijk en zal deze niet aan derden openbaar maken zonder de schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij wettelijk verplicht.

4.2 De Virtual Assistant zal redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, inclusief het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen.

Intellectueel eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Virtual Assistant geleverde diensten en materialen, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, content en online educatie programma’s, blijven bij de Virtual Assistant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 De Klant krijgt een beperkte, niet-exclusieve licentie om de geleverde materialen te gebruiken voor het beoogde doel binnen het kader van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Facturering en betaling

6.1 De Virtual Assistant zal de overeengekomen vergoeding in rekening brengen bij de Klant, zoals overeengekomen in de offerte, projectbeschrijving of aparte overeenkomst.

6.2 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt de Virtual Assistant zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

 

Aansprakelijkheid

7.1 De Virtual Assistant zal zich inspannen om de diensten naar behoren uit te voeren, met de nodige zorg en professionaliteit. De Virtual Assistant is echter niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.2 De totale aansprakelijkheid van de Virtual Assistant jegens de Klant, ongeacht de grondslag, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk is betaald door de Klant voor de betreffende diensten.

Beëindiging

8.1 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

8.2 Bij beëindiging blijven de verplichtingen en rechten die naar hun aard van kracht blijven, inclusief vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom, van kracht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in de regio Haarlem.