Algemene voorwaarden

 

Definities

1.1 “E-mailmarketeer” verwijst naar Konitz Creations, de aanbieder van de diensten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

1.2 “Klant” verwijst naar de persoon of organisatie die gebruik maakt van de diensten van de E-mailmarketeer.


Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen de E-mailmarketeer en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen.


Diensten

3.1 De E-mailmarketeer biedt diensten aan op het gebied van e-mailmarketing, waaronder het gebruik van Mailblue en Active Campaign voor het beheren van mailinglijsten, het ontwerpen en verzenden van e-mailcampagnes, en het analyseren van campagneresultaten en het automatiseren van processen, zoals overeengekomen met de Klant.

3.2 De specifieke taken, deliverables en tijdschema’s worden vastgelegd in een aparte overeenkomst of projectbeschrijving.


Vertrouwelijkheid

4.1 De E-mailmarketeer zal vertrouwelijke informatie die zij van de Klant ontvangt, behandelen als strikt vertrouwelijk en zal deze niet aan derden openbaar maken zonder de schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij wettelijk verplicht.

4.2 De E-mailmarketeer zal redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, inclusief het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen.


Intellectueel eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de E-mailmarketeer geleverde diensten en materialen, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen worden eigendom van allebei de partijen. 

5.2 De Klant mag de geleverde materialen gebruiken voor het beoogde doel binnen het kader van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Facturering en betaling

6.1 De E-mailmarketeer zal de overeengekomen vergoeding in rekening brengen bij de Klant, zoals overeengekomen in de offerte, projectbeschrijving of aparte overeenkomst.

6.2 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt de E-mailmarketeer zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.


Aansprakelijkheid

7.1 De E-mailmarketeer zal zich inspannen om de diensten naar behoren uit te voeren, met de nodige zorg en professionaliteit. De E-mailmarketeer is echter niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.2 De totale aansprakelijkheid van de E-mailmarketeer jegens de Klant, ongeacht de grondslag, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk is betaald door de Klant voor de betreffende diensten.


Beëindiging

8.1 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

8.2 Bij beëindiging blijven de verplichtingen en rechten die naar hun aard van kracht blijven, inclusief vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom, van kracht.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Haarlem.